انعقاد قرارداد پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی