ارائه خدمات ارزیابی امنیتی و تست نفوذپذیری به صنعت بانکداری و پرداخت کشور در سال 1398