حضور شرکت آشنا ایمن در ششمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری