آشناایمن، منتخب کمیسیون های افتا و مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران