انعقاد قرارداد مشاوره، پیاده سازی و آموزش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS با صندوق بازنشستگی کشوری

مصاحبه رئیس هیات مدیره آشنا ایمن در خصوص نقش تحول آفرین بلاکچین بر بازار سرمایه و پول

بیانیه شرکت آشنا ایمن در خصوص انتشار اطلاعات اشتباه در سامانه شفافیت قراردادها

انتقال دفتر مرکزی شرکت آشنا ایمن و تغییر اطلاعات تماس

انعقاد قرارداد مشاوره امنیت اطلاعات با شرکت سهامی بیمه ایران

انعقاد قرارداد تست نفوذپذیری با بانک رفاه کارگران

انعقاد قرارداد طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS با شرکت ملی صنایع مس ایران

برگزاری دوره آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در استان خراسان جنوبی

تمدید مجوز افتای آشناایمن در حوزه های ارائه خدمات مدیریتی افتا (ISMS) با رتبه یک – تست نفوذپذیری و آموزش امنیت اطلاعات

برگزاری دوره آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در استان اردبیل