ارزیابی امنیتی بخش صادرکنندگی کارت‌های شتابی

سنجش میزان آمادگی سازمان برای تداوم عملیات ها مطابق با استاندارد جهانی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

مدل تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم‌سازی عملیات‌ها مطابق استاندارد BS 25999

لزوم استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت نفت

ارائه مدل کاراجهت بکارگیری استاندارد بین المللی مدیریت امنیت اطلاعات