نوشته‌ها

بیش از 30 درصد از بانک های کشور در حوزه صادرکنندگی کارت، آسیب پذیری امنیتی دارند